آدرس : ایران - تهران

 دفتر مرکزی : کیلومتر 3 جاده قدیم کرج ، جنب شیر پاستوریزه پگاه ، جنب بانک سامان ، مجتمع تجاری تهران ، واحد 101

contact+تلفن :                736 10 668 21 98

+98 21 667 80 328                       

+فاکس :               735 10 668 21 98

   فروشگاه : تهران لاله زار جنوبی کوچه علیپور پاساژ ممتاز پلاک 1/4 

                +تلفن :               106 35 339 21 98 

+98 21 339 15 734                       

+98 21 339 64 862                       

+فاکس :               106 35 339 21 98

     info@arazfakhrazar.com       :  ایمیل

arazfakhrazar@yahoo.com               

    www.arazfakhrazar.com  :  وب سایت

 

دفتر اوکراین

+تلفن :               42 31 256 97 380

  +380 63 747 49 76                      

+فاکس :              48 35 501 44 380