مشتریان ما   

 
شرکت رنگ هاویلوکس
شرکت رنگسازی ایران
شرکت رنگ و رزین خوش
تعاونی رنگ الوان
شرکت چسب بل اصل
شرکت شیمیایی چسب پارس
شرکت رنگسازی صانع یکتا
شرکت رنگ محار
شرکت رنگ آرکو
شرکت رنگسازی رهآورد سرزمین پرشیا
 
شرکت رنگ سهند
شرکت بین المللی گوگانی
شرکت کاشی برلیان رفسنجان
شرکت آریا رزین
شرکت سبلان برق تبریز
کاشی زاگرس
شرکت کارتن ایران
صنایع شیمیایی ادیب
 
شرکت کاشی تبریز